2016-17 Outstanding Club Award Portfolio 

2016/17
The Pas Kinsmen
Stonewall Kinettes

2015/16
The Pas kinsmen
stonewall kinettes

2014/15
stonewall kinettes